+
Хамтран ажилладаг сургуулиудын тоо
+
Манай сургалтын төвийг төгссөн төгсөгчид
+
Манай төвөөр гадаадад зуучлуулсан сурагчид
+
Тэтгэлэг авсан сурагчдын тоо